دختر تنها

سکوت تنها دوستی است که هرگز خیانت نمی کند

من یک زنم . . .
من یک زنم . . .
 
 نه جنس دوم . . .
 
نه یک موجود تابع . . .
 
نه یک ضعیفه . .
 
 نه یک تابلوی نقاشی شده،
 
 نه یک عروسک متحرک برای چشم چرانی،

نه یک کارگر بی مزد تمام وقت،
 
نه یک دستگاه جوجه کشی.

من سعی می کنم آنگونه که می اندیشم باشم،
 
بی آنکه دیگری را بیازارم . . .
 
ورای تمام تصورات کور، هنجارهای ناهنجار، تقدسات نامقدس!

باور داشته باش من هم اگر بخواهم می توانم خیانت کنم،

بی تفاوت و بی احساس باشم،
 
 بی ادب و شنیع باشم،
 
بی مبالات و کثیف باشم.

اگر نبوده ام و نیستم ،
 
نخواسته ام و نمی خواهم.
 
 
[ 2012/6/12 ] [ 0:50 AM ] [ بلفی ] [ ]